Informace pro lékaře

Domácí zdravotní péče je za určitých podmínek hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

1. Vyžádání péče

Aby domácí péče mohla být uhrazena ze zdravotního pojištění pacienta, musí být požadavek vyhotoven písemně na předepsaném tiskopise (VZP-06dp/1996) s razítkem a podpisem ordinujícícho (praktický nebo ošetřující) lékaře.

Dle vyhl. 45/1997 Sb. může domácí péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění indikovat pouze:

  • praktický lékař (platnost maximálně 3 měsíce)
  • po ukončení hospitalizace ošetřující lékař lůžkového zařízení (platnost jen 14 dní !).

Pokud tedy domácí péči požaduje např. ambulantní specialista (např. diabetologické odběry), musí požádat praktického lékaře, aby domácí péči naordinoval. Rovněž není možné, aby péči hrazenou z pojištění požadoval nemocniční lékař u nemocného z ambulance. V opačném případě péči nelze vyúčtovat zdravotní pojišťovně.

Písemná indikace musí mimo jiné obsahovat časový rozsah indikované péče odpovídající třem typům ošetřovací návštěvy:

Kromě základních údajů o pacientovi je zejména nutná přesná specifikace rozsahu péče pomocí časového kódu Ošetřovací návštěvy či jejich kombinací (pozor, maximálně tři kódy v jednom dni) a materiálovými kódy výkonu. Indikace tedy vždy musí obsahovat tzv. časový kód (stanovuje časový rozsah péče) a v případě spotřeby materiálu (např. injekce, převaz rány, apod.) i tento kód, který hradí pouze spotřebovaný materiál, nikoliv péči sestry.

Rozsah hrazené péče ZÁSADNĚ stanovuje ošetřující LÉKAŘ!
Je zcela nepřípustné, aby rozsah péče hrazené ze zdravotního pojištění stanovoval kdokoliv ze strany Agentury domácí péče s.r.o.

U péče hrazené pacientem stačí písemná nebo i telefonická instrukce, jakou péči a v jakém rozsahu lékař doporučuje.

2. Zahájení domácí péče

Vyžádaná péče je zahájena v den, který je uveden na Poukaze nebo nejpozději den následující po oznámení požadavku pracovníkům Agentury domácí péče s.r.o.

U pacientů propouštěných z lůžkového zařízení může být hrazená péče zahájena až den následující po propuštění, neboť ošetřovatelská péče v den propuštění je ještě hrazena lůžkovému oddělení v OD a nebude uhrazena Agentuře domácí péče.

První den navštíví pacienta určená sestra, která provede vstupní pohovor, vyšetření a místní šetření prostředí pacienta. Dále pokračuje lékařem stanovená péče až do doby ukončení péče lékařem či z jiných důvodů (např. hospitalizace).

Poukaz vyplněný lékařem slouží k prokázání oprávněnosti účtování skutečně provedené péče zdravotní pojišťovně. Nikdy není účtována péče, která nemohla být poskytnuta.

Příklad: lékař vypíše Poukaz na celý měsíc, pacient je však v průběhu měsíce týden hospitalizován. Po jeho návratu není poukaz již platný, musí být vystaven nový. Žádný lékař proto nemusí mít obavu, že Poukaz, který vystavil na dobu, kdy péče nemůže být prováděna, bude zneužit k neoprávněnému vyúčtování pojišťovně.

3. Prodloužení péče

Platnost Poukazu je obecně omezena na 3 měsíce u praktického lékaře, po propuštění z nemocnice na 14 dní. Poté je buď péče ukončena nebo musí být vyhotoven nový Poukaz.

Mohlo by se stát, že nový Poukaz nepřijde včas a péče by byla automaticky ukončena. Proto Agentura domácí péče s.r.o. u pacientů, kde lze v dobré víře předpokládat další pokračování péče, vyhotoví několik dní před vypršením platnosti Poukazu nový na další období, a to přesně ve stejném znění, jako aktuálně platný Poukaz. Ten odešle indikujícímu lékaři k ověření, doplnění a podepsání.

Takto předtištěný Poukaz slouží jen jako ulehčení administrativy a rovněž jako prevence nežádoucího přerušení péče (např. při "zatoulání" Poukazu). Lékař není povinen Poukaz podepisovat tak, jak je mu předložen.

Naopak, může na něm vyznačit změny a podepsat a nebo ho vůbec nemusí použít a vypsat osobně jiný. Pokud však nechce v péči pokračovat, je to potřeba Agentuře domácí péče včas oznámit. Jinak by péče probíhala dále, ale nebyla by uhrazena zdravotní pojišťovnou. V takovém případě by musela být péče u pacientů tohoto lékaře přerušena automaticky vždy, když by jím vypsaný Poukaz nedorazil do Agentury domácí péče s.r.o. do doby skončení platnosti předchozího Poukazu.

Předtištěný Poukaz se stává oficiálním dokumentem teprve po kontrole a schválení (resp. korekci) indikujícím lékařem.

Žádáme o vrácení potvrzeného Poukazu v co nejbližším možném termínu, nejpozději do konce měsíce jeho platnosti, aby péče mohla být v souladu s předpisy vyúčtována zdravotní pojišťovně.

4. Změna indikace

Péče je poskytována přesně v rozsahu specifikovaném na aktuálně platném Poukazu. Pokud se lékař rozhodne změnit rozsah péče (např. ze dvou hodin denně na jednu nebo naopak či z pětkrát týdně na třikrát nebo naopak), vypíše nový Poukaz, kde jako den zahájení vyznačí den, od kdy změnu požaduje.

Ačkoliv předtím vypsal Poukaz, jehož platnost dosud neskončila, pozbývá tímto novým Poukazem ten předchozí platnost. Platí tedy vždy jen ten poslední.

5. Úhrada péče

Dle vyhl. 55/2000 Sb. může domácí péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění indikovat pouze:

  • praktický lékař (platnost maximálně 3 měsíce),
  • po ukončení hospitalizace ošetřující lékař lůžkového zařízení (platnost 14 dní).

Zdravotní pojišťovna péči neuhradí, je-li indikována ambulantním specialistou (např. onkologem, diabetologem, chirurgem, internistou, apod.) nebo nemocničním lékařem u pacienta, který není propouštěn z nemocnice. V takových případech je třeba indikace praktickým lékařem.

Domácí zdravotní péči je možné indikovat až do rozsahu 3 hodin denně (včetně víkendů a svátků). Je ovšem třeba, aby rozsah péče byl stanoven účelně.

Splňuje-li ordinace domácí péče všechny požadavky, péče je plně hrazena ze zdravotního pojištění a pacient zásadně nic nedoplácí.

Je možné ordinovat i péči, která není hrazena ze zdravotního pojištění (např. cizí státní příslušníci bez zdravotního pojištění, péče mimo rozsah stanovený předpisy, apod.).

V takovém případě péči hradí pacient přímo z vlastních prostředků dle platného ceníku.

6. Kódy výkonů

Kód

  Popis

Časový rozsah

06311

  Zavedení, ukončení domácí péče

0:60

06313

  Ošetřovací návštěva domácí péče typ I.

0:30

06315

  Ošetřovací návštěva domácí péče II.

0:45

06317

  Ošetřovací návštěva domácí péče III.

0:60

06318

  Ošetřovací návštěva domácí péče IV.

0:15

06319

  Fyzická asistence při poskytování domácí péče

0:30

06321

  Vyšetření stavu pacienta sestrou ve vlastním prostředí

pouze materiál

06323

  Odběr biologického materiálu

pouze materiál

06325

  Aplikace parenterální hydratace, výživy a léčby bolesti

pouze materiál

06327

  Ošetření stomií

pouze materiál

06329

  Lokální ošetření

pouze materiál

06331

  Klysma, výplach, cévkování, laváže, ošetření permanent.katetrů

pouze materiál

06333

  Aplikace inhalací, p.o., s.c., i.m., i.v. a další aplikace léčiv

pouze materiál

06135

  Výkon sestry v době od 22 do 6 hodin

podle zákl.kódu

06137

  Výkon sestry v den pracovního klidu nebo volna

podle zákl.kódu