Jak předepisovat a dokumentovat domácí péči

V předepisování domácí zdravotní péče se stále vyskytují problémy, jak ukázala kazuistika Revizní činnost VZP jako prevence chyb indikujících lékařů i poskytovatelů domácí zdravotní péče. Proto nyní publikujeme pokyny, jak tuto péči správně předepisovat a dokumentovat.

Indikace domácí zdravotní péče
Požadavek na domácí zdravotní péči u pojištěnce může vystavit registrující praktický lékař, registrující praktický lékař pro děti a dorost nebo ošetřující lékař za hospitalizace (ten na dobu nezbytně nutnou, nejvýše však 14 dnů po ukončení hospitalizace) na speciálním tiskopisu: Poukaz na vyšetření/ošetření (VZP-06dp/1999).
V případech, kdy zdravotní stav u lékaře nezaregistrovaného pojištěnce vyžaduje domácí péči, musí ošetřující praktický lékař předem požádat místně příslušné pracoviště krajské pobočky VZP (revizního lékaře) o souhlas s indikací domácí péče pro takového pojištěnce. Souhlas si praktický lékař vyžádá na formuláři VZP-21/1999 (žádanka o schválení/povolení), kde uvede zdůvodnění žádosti včetně uvedení informace, proč není tento pojištěnec u něj zaregistrován.
Doporučení na domácí péči ošetřujícím specialistou musí být obsaženo ve zprávě pro ošetřujícího praktického lékaře, včetně jednoznačného vymezení rozsahu požadavku dle zdravotního stavu pacienta a případného návrhu na vyšetření specialistou v místě bydliště pojištěnce. Realizace návštěvy pojištěnce v domácím prostředí specialistou a jejich četnost je věcí dohody obou lékařů (ošetřujícího praktického lékaře a ošetřujícího specialisty) při dodržení pravidel pro úhradu této péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Odpovědnost za vlastní návrh k provádění domácí péče na doporučení specialisty má v souladu se seznamem zdravotních výkonů praktický lékař.
Důvodem k návrhu na domácí péči musí být takový zdravotní stav pojištěnce, který neumožňuje, aby se dostavil k ošetření/vyšetření do ambulantního zdravotnického zařízení, ale umožňuje jeho provedení v domácím prostředí (není tedy za tímto účelem nutná hospitalizace ze zdravotních důvodů). Za důvod nelze považovat sociální insuficienci pojištěnce a jeho rodiny (například problémy s dopravou do zdravotnického zařízení z jiných než zdravotních důvodů).

Podmínky pro naplnění metodiky VZP k tiskopisu 06/dp
Požadavek platné metodiky pro pořizování a předávání dokladů VZP na slovní specifikaci požadovaných výkonů bude naplněn pouze v případech, kdy předpis bude obsahovat konkrétní úkony, které v rámci indikovaného typu ošetřovatelské návštěvy lékař vzhledem k potřebám vyplývajícím z popsaného zdravotního stavu požaduje. Konkrétní úkony musí být popsány stručnou formou v souladu s jejich náplní tak, jak je uvedeno v registračních listech.
Při požadavku lékaře na lokální ošetření je nutno uvést druh léčivého přípravku, který byl lékařem k lokálnímu ošetření určen (možné změny během platnosti poukazu stačí zapsat do dokumentace vedené lékařem a domácí péčí).
Požadavek lékaře na odběr biologického materiálu musí být jednoznačně a konkrétně specifikován.
Z dostupné dokumentace musí mít VZP možnost ve všech případech ověřit odůvodněnost indikace – rozsahu provedené zdravotní péče, a to buď cestou kontroly předpisu požadované zdravotní péče (musí být uvedena jednoznačná slovní specifikace požadovaného výkonu), nebo cestou kontroly záznamu ve zdravotnické dokumentaci pojištěnce u předepisujícího lékaře (kde musí být uveden podrobný popis zdravotní poruchy – rozsahu postižení, tíže poruchy, počtu, rozměru a bližší specifikace charakteru defektů, apod.).
Správné vedení záznamů o indikaci a průběhu péče praktickým lékařem
Pro posouzení zdravotního stavu pacienta, z hlediska oprávněnosti indikace domácí péče a její úhrady, je pro revizního lékaře podkladem veškerá dokumentace související s vyúčtováním pojištěnce. Zdravotnická dokumentace pak musí být vedena v souladu se zákonem č. 20/1966 Sb., vyhláškou č. 385/2006 Sb. a smlouvou o poskytování a úhradě zdravotní péče.
V případě déletrvající domácí péče indikující lékař nejdéle jednou za tři měsíce zkontroluje formou fyzikálního, respektive klinického vyšetření aktuální zdravotní stav pacienta (i formou návštěvy v jeho vlastním sociálním prostředí) a provede o tom záznam do dokumentace, a to i v případě, že jak zdravotní stav, tak i indikace zůstávají zcela beze změny. V metodice pro pořizování a předávání dokladů je uvedeno: Následující poukaz ruší od data vystavení platnost poukazu předchozího a může být vystaven jen na základě nového lékařského vyšetření.
Při vystavení – vyplnění návrhu na domácí péči (dokladu 06dp) vždy a výhradně lékařem je nezbytné postupovat v souladu s platnou metodikou pro pořizování a předávání dokladů. Cílem předepsané domácí péče by měla být prokazatelně potřeba kvalifikované ošetřovatelské péče ve snaze o udržení, respektive zlepšení zdravotního stavu, apod.
Pro potřebu vlastní kontroly či kontroly ze strany VZP je nutné, aby měl indikující lékař trvale k dispozici záznam o indikaci domácí péče, včetně specifikace požadavků. Nejjednodušší je proto ponechat si kopii alespoň prvních tiskopisů 06 pro domácí péči v ordinaci (nejlépe přímo v dokumentaci pojištěnce) jako přesnější a jednodušší řešení povinnosti uchovat informace pro případnou kontrolu než přepisování údajů z předpisu do dokumentace.
V případech, kdy po kontrole lékařem je účelné, aby domácí péče pokračovala v nezměněné podobě, stačí uvést v oddíle „Požadováno“ formulaci „vzhledem k nezměněnému zdravotnímu stavu při kontrole lékařem dne … pokračovat v domácí zdravotní péči v dosavadním rozsahu, viz tiskopis 06 č. x (předchozí)“.
Pokud na základě indikace lékaře k provedení výkonu zavedení domácí péče (06311) navrhne sestra domácí péče v rámci ošetřovatelského plánu změnu rozsahu lékařem indikované péče a lékař toto doporučení akceptuje jako oprávněné, vystaví následující poukaz 06 s novým pořadovým číslem, na kterém bude uvedena změna požadavku vyžádané péče (bez nutnosti vyplňovat na formuláři informace o pacientovi již uvedené a nezměněné na formuláři předchozím s výjimkou údajů v záhlaví dílu A dokladu).
Nedílnou součástí výkonů typu návštěv u autorské odbornosti 925 je i předávání informací (průběžně, akutně) a předkládání ošetřovatelských plánů ošetřujícímu praktickému lékaři k verifikaci. Souhlas praktického lékaře s ošetřovatelským plánem je potvrzen jeho podpisem na něm, v optimálním případě (fakultativně) pak uložením kopie tohoto plánu v dokumentaci pojištěnce u lékaře. O průběžné konzultaci ošetřovatelského plánu (minimálně při vystavení nového poukazu, tedy nejdéle jednou za tři měsíce a při změnách zdravotního stavu pojištěnce) lékař provede záznam do dokumentace pojištěnce (například „seznámen s ošetřovatelským souhrnem“, „pokračovat v domácí zdravotní péči dle předpisu ze dne ...“ nebo „předpis ošetřovatelské péče ze dne … změněn…“ apod.).
Pokud zdravotní stav pojištěnce vyžaduje zahájení, změnu či ukončení domácí péče, je toto možné pouze na základě písemné indikace lékaře, respektive výhradně lékařem vyplněného a jím podepsaného a orazítkovaného dokladu 06, formálně i obsahově v souladu s metodikou pro předávání a pořizování dokladů.

Vymezení podmínek pro požadavek na podání perorální léčby
Při potřebě zajištění běžné perorální léčby pojištěnce lze považovat výkon 06333 (aplikace inhalační a léčebné terapie p. o., s. c., i. m., i. v., eventuálně další…) jen zcela výjimečně za odůvodněně indikovaný. Je tomu tak jen v případech prokazatelně odůvodněných zdravotním stavem pojištěnce, pro který je medicínsky nezbytné, aby léčivé přípravky byly podány (podávány) odborně způsobilým zdravotnickým pracovníkem. Nestačí například skutečnost, že pojištěnec musí užívat léčivé přípravky. Vedle poruch polykání s nebezpečím aspirace, na které je medicínské zdůvodnění nesprávně zužováno, existují další zdravotní důvody nutnosti podávání léků sestrou. Například aktivní negativismus a soustavné odmítání farmakoterapie, kdy je nutné podání léku sestrou přímo do úst a kontrola ústní dutiny pojištěnce, zda skutečně léky požil, dále kontraindikace pro parenterální podání, možnost zneužití léků a další příčiny, podání léku probíhá za použití zakalkulovaných pomůcek (rukavice, ústní lžičky, tampon, maska). Ve všech ostatních případech nebude požadavek na aplikaci léků per os považován za odůvodněně indikovaný.

Pravidla pro předpis léčivých přípravků, převazového materiálu a pomůcek
Praktický lékař pro dospělé a praktický lékař pro děti a dorost je oprávněn v souvislosti s poskytováním domácí péče předepisovat na recept pouze lokální léčivé přípravky či zdravotnické prostředky (materiál), které ve výkonech domácí péče nejsou kalkulovány. Pokud by pravidla pro úhradu potřebných léčivých přípravků a zdravotnických prostředků neumožňovala předpis na recept (poukaz), budou předepsány indikujícím lékařem na žádanku, prokazatelně vydány lékařem zástupci pracoviště domácí péče (písemný doklad podepsaný pracovníkem domácí péče) a lékařem vyúčtovány zdravotní pojišťovně jako ZULP/ZUM s kódem 99999. Všechen ostatní běžný zdravotnický materiál (například obvazový materiál, pomůcky typu injekční jehly, stříkačky, zkumavky a další) je zakalkulován v materiálových nákladech příslušných výkonů (v průměrných hodnotách, a tedy argumentaci, že náklady například na převazy některého pacienta jsou vyšší, nelze akceptovat). Proto jeho
předpis/vydání pro potřeby pracovišť domácí péče je neoprávněný.
V případech, kdy lze vzhledem k charakteru zdravotního postižení pojištěnce oprávněně předpokládat vyšší materiálové náklady na jeho ošetření v domácí péči, než je hodnota materiálových výkonů například 06329 nebo 06325, není nutné předepisovat větší počet návštěv domácí péče s cílem umožnit opakované vykázání materiálových nákladů s kódem návštěvy. V odůvodněných případech lze materiálové kódy vykazovat maximálně třikrát na den na pojištěnce, a to bez ohledu na počet návštěv ve stejný den vykázaných.

Platnost poukazů na domácí péči
Platnost poukazu 06 vystaveného registrujícím praktickým lékařem nebo registrujícím praktickým lékařem pro děti a dorost je nejvýše tři měsíce, u dlouhodobých zdravotních postižení je možné návrh prodloužit navazujícími poukazy tak, že nedojde k přerušení poskytované domácí péče. Podmínkou vystavení pokračujícího dokladu 06 (nejpozději po třech měsících) je lékařské vyšetření indikujícím lékařem se záznamem ve zdravotnické dokumentaci pojištěnce.
Platnost poukazu vystaveného ošetřujícím lékařem za hospitalizace (nejvýše 14 dnů) je dostatečnou rezervou pro převzetí do péče praktickým lékařem, který rozhodne o případném dalším pokračování domácí péče včetně vymezení jejího rozsahu.

Zdroj: Infoservis VZP číslo 15, Ročník 2, 18.7.2011, Zdravotnické noviny