Otázky a odpovědi

Co znamená domácí péče a jaké má výhody?

Ve vyspělých zemích je domácí zdravotní péče (neboli Home Care) považována za systém zdravotní péče, který
·  udržuje rodinu pohromadě i v době nemoci
·  zlepšuje psychický stav nemocných a umožňuje trvalou podporu Vaší rodiny.
·  zlepšuje fyzický stav nemocných, vylučuje nakažení nemocničními infekcemi, urychluje hojení a umožňuje trvalou podporu Vaší rodiny
·  snižuje náklady na zdravotní péči (mimo jiné i díky rychlejšímu uzdravení). 

Lidé se po staletí léčili pouze v kruhu rodiny, teprve poslední desetiletí přenesla léčbu do ústavů, mimo domov. Dnešní doba však stále více umožňuje dalším a dalším pacientům léčit se doma, kde se o ně starají kvalifikované zdravotní sestry. Dnes může probíhat doma i léčba, která dříve byla bez pobytu na nemocničním lůžku jen těžko myslitelná.

Proč zůstávat v nemocnici kvůli třeba jen dvěma injekcím nebo převazu rány? Nemohla by to provést kvalifikovaná zdravotní sestra u Vás doma u pacienta? Ale samozřejmě mohla! A to je princip domácí zdravotní péče, protože „Málokdo se do nemocnice těší...“

Můžete vzít do péče těžce trvale zdravotně postiženého člověka (po těžkém úrazu, imobilního seniora po operaci krčku, starou paní po operaci střev s vývodem, ležící, odmítající, rehabilitaci apod.), kterému by prospělo žít v domácím prostředí – je trvale odkázaný na péči druhé osoby, potřebuje náročnou ošetřovatelskou péči (je imobilní, inkontinentní, má ordinovanou parenterální terapii, umírající atd.)?

 

Váš dotaz zda vezmeme do péče těžce trvale zdravotně postiženého klienta přesně charakterizuje činnost domácí péče, protože přesně toto je naší pracovní náplní. Ať se jedná o chronicky těžce postižené, umírající a nebo nemocné, kteří potřebují rehabilitaci po úrazech, operacích TEP, či jiných zákrocích, nebo u nemocných po mozkových příhodách tak tito lidé jsou převážně našimi klienty. Cévkujeme, děláme odběry biologických materiálů, pečujeme o stomie, bércové vředy atd. V naší náplni je prostě všechno co je třeba udělat odborně a profesionálně a není k tomu nutná přítomnost lékaře.

Je možná péče Vaší agentury o těžce zdravotně postiženého pacienta až 3 hodinny denně?

Tato četnost návštěv není pro nás překážkou. Naše péče je NON-STOP, 7 dní v týdnu a 24 hodin denně. Problém ale je, že si to žádný lékař nedovolí předepsat v případě úhrady péče z peněz veřejného zdravotního pojištění (platí pojišťovna). V případě, přímé úhrady klientem, nebo jeho rodinnými příslušníky můžeme péči s četností 3 hodiny denně zajistit.
 

U našeho těžce nemocného tatínka nemocnice požaduje urychlené propuštění. Jsme ochotni o něj pečovat, ale bojíme se, že ošetřovatelské výkony nezvládneme a tatínek odmítá umístění do ústavní péče. Co máme dělat?

V tomto případě, je nejlepší se obrátit na Vám nejbližší agenturu domácí péče ve vašem okrese. Agentura již zařídí s Vaší pomocí vše potřebné s ošetřujícími lékaři a dohodne časový plán a harmonogram péče o vašeho tatínka u vás doma.

Je nějaká čekací doba?

Nejenom u naší Agentury domácí péče NENÍ žádná čekací doba, ale neměli by jste se s ní setkat ani u ostatních agentur.

Komu je domácí péče určena?

Domácí péče je určena pacientům, které můžeme rozdělit do dvou okruhů:
1. domácí hospitalizace
- je určena pacientům, kteří jsou propouštěni z nemocnice. Umožňuje brzké propuštění z nemocničního prostředí do pohodlí domova. Protože o pacienta doma pečuje zkušená zdravotní sestra, je o něj postaráno stejně jako v nemocnici. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že psychická pohoda domácího prostředí urychluje doléčení po operacích, úrazech, léčbě srdečních nebo nervových chorob, apod. Tento druh péče ordinuje lékař, který pacienta propouští z nemocnice. Takový předpis má platnost 14 dní po propuštění, péči tedy za určitých podmínek hradí zdravotní pojišťovna, a to až do rozsahu 3 hodin za den. Trvá-li doléčování déle, platí pro něj pravidla jako u chronicky nemocných pacientů.
2. dlouhodobá péče o chronicky nemocné pacienty
- je určena pacientům, kteří nevyžadují pobyt v nemocnici, ale jejich zdravotní stav vyžaduje dlouhodobou a pravidelnou péči kvalifikované zdravotní sestry. Příkladem mohou být pacienti s nehojícími se proleženinami, kteří dlouhodobě berou nějaké injekce, diabetici, pacienti po mozkových příhodách, apod. Takovou péči může ordinovat pacientův praktický lékař. V takovém případě je za stanovených podmínek rovněž plně hrazena ze zdravotního pojištění do rozsahu 3 hodin denně.

Jaké jsou podmínky domácí péče? Závisí to vždy na lékaři, nebo si podmínky péče může určit i pacient?

Podmínky domácí péče mohou být dvojího druhu:
1. péče požadovaná lékařem
- péče je poskytována na základě ordinace lékaře v rozsahu, který stanoví lékař. Péče je zahájena podle jeho požadavku (pokud je nahlášena alespoň jeden pracovní den předem). Péče je ukončena podle instrukcí lékaře. Taková péče je za určitých podmínek hrazena ze zdravotního pojištění až do rozsahu 3 hodin denně (u většího rozsahu je potřeba schválení RL dané ZP).
2. péče požadovaná pacientem
- péče je zahájena podle požadavku pacienta. Sestra vykonávající první návštěvu, zjistí všechny potřebné údaje o pacientovi a domluví rozsah péče. Péče je ukončena podle rozhodnutí pacienta. Takovou péči si platí sám pacient.

Jakou budu mít jistotu, že Vaše péče má dostatečnou kvalitu?

Trvale zajistit co nejvyšší kvalitu zdravotní péče o pacienta je prvořadým zájmem všech pracovníků Agentury domácí péče s.r.o.:
· velká péče je věnována již výběru zdravotních sester. Musí splňovat nejen podmínky praxe, bezúhonnosti, apod. Velký význam je přikládám jejich vztahu k pacientům, ochotě a pracovitosti, samostatnosti a praktickým zkušenostem.
· každá sestra má po nástupu založenu dokumentaci o jejím vzdělávání (Index), kam se zaznamenávají všechny kurzy, školení a stáže na odborných odděleních nemocnic.
· v rámci péče o odborný růst personálu Agentury domácí péče s.r.o. připravujeme vlastní semináře, vypracováváme tzv. Standardy (tj. přesné návody, jak se určitý druh péče musí provádět) a organizujeme další vzdělávání sester ve spolupráci se vzdělávacími organizacemi (např. Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví) nebo Asociací agentur domácí péče ČR.
· protože i přes veškerá opatření, která Agentura domácí péče s.r.o. činí, může dojít k situaci, která se pacientovi nelíbí, máme zaveden systém řešení stížností, který brání tomu, aby jakákoliv připomínka zůstala nevyřešena. Proto je v zájmu každého (pacient i lékař), aby se obracel na vedení Agentury domácí péče s.r.o. s každou připomínkou či stížností. Toto vše nám pomáhá, aby péče agentury mohla být opravdu co nejlepší.

Na jakou dobu může vystavit Poukaz o ošetření pro agenturu domácí péče ošetřující lékař?

Standardně "Poukaz o vyšetření / ošetření DP" vystavujíé ošetřující (praktičtí) lékaři na dobu 3 měsíců.

Mám vystaven poukaz na ošetřování pro agenturu domácí péče od odborného lékaře v nemocnici s platností 14 dní. Je možné žádat o ošetření i na delší dobu?

Samozřejmě to lze v případě, že ošetřující lékař lůžkového zařízení, kde jste byl hospitalizován požádá Vašeho ošetřujícího praktického lékaře o prodloužení domácí péče. V některých případech to automaticky předepisuje rovnou Váš ošetřující praktický lékař na základě diagnózy. Vždy je to ale v plné kompetenci a na rozhodnutí Vašeho ošetřujícího praktického lékaře.

Budu domácí péči platit nebo je zdarma?

ANO, domácí zdravotní péče je za určitých podmínek hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Aby domácí péče mohla být uhrazena ze zdravotního pojištění pacienta, musí být požadavek vyhotoven písemně na předepsaném tiskopise (VZP-06dp/1996) s razítkem a podpisem ordinujícícho (praktický nebo ošetřující) lékaře. Rozsah hrazené péče ZÁSADNĚ stanovuje ošetřující LÉKAŘ!

Jaký je obsah kódu 06311 - Zavedení, ukončení domácí zdravotní péče, administrativní činnost sestry v domácí zdravotní péči?

Jedná se o první, či poslední návštěvu klienta v domácí zdravotní péči a její administrativní zpracování.

Obsahem zavedení domácí péče je:

  • Příprava potřebné dokumentace a formulářů, sběr a administrativní zpracování informací a dat. Ve spolupráci s klientem a blízkými klienta dochází k písemnému záznamu - osobní, rodinné, sociální anamnézy klienta, výsledků vyhodnocení příslušných vyšetření, subjektivních i objektivních informací a dat pro zavedení, obnovení či ukončení domácí péče.
  • Platnost indikace domácí zdravotní péče na formuláři “06” je omezena na maximální dobu 3 měsíce. Indikace domácí zdravotní péče na jiném formuláři než je tzv.”06” není dle platné metodiky ÚP VZP přípustná.
  • Výkon končí záznamem do dokumentace klienta, pověřením zdravotnického pracovníka s odpovídající kvalifikací, či ukončením smluvního vztahu s klientem, eventuálně blízkými klienta o poskytování domácí zdravotní péče.
  • Ke změně rozsahu indikace domácí zdravotní péče dochází vždy pokud dojde ke změně ve zdravotním stavu klienta a praktický lékař, či ošetřující lékař písemně změní rozsah původní indikace.
  • K prodloužení či obnovení indikace domácí zdravotní péče dochází v maximálním intervalu 3 měsíců.

Obsahem ukončení domácí péče je:

  • K tomuto výkonu dochází po zhodnocení aktuálního zdravotního stavu klienta praktickým lékařem, či ošetřujícím lékařem, který konstatuje, že zdravotní stav klienta je kompenzován natolik, že není nadále indikována domácí zdravotní péče. K ukončení domácí zdravotní péče dochází i v případě, kdy klient si nepřeje nadále poskytování domácí zdravotní péči, či dojde k úmrtí klienta. V rámci tohoto výkonu dochází k administrativnímu záznamu těchto skutečností do dokumentace klienta a ukončení domácí zdravotní péče.
  • Formulář o indikaci domácí zdravotní péče, jejím obnovení, či ukončení je součástí dokumentace pacienta.